Bit& ECE

نرم افزار Bit& ECE چیست؟

چنانچه شما از Dynamics 365 به عنوان CRM سازمان خود استفاده می‌کنید، برای تبادل اطلاعات با دیگر سازمان‌هایی که همچنان از اتوماسیون اداری استفاده می‌کنند به مشکل خواهید خورد.

نرم افزار Bit& ECE با استفاده از پروتکل ECE (که پروتکلی ایرانی برای تبادل اطلاعات میان اتوماسیون‌های اداری سازمان‌هاست)، در CRM شما دبیرخانه‌ای ایجاد می‌کند تا شما بتوانید با دبیرخانه‌های سازمان‌ها یا بخش‌های دیگر سازمان خود که از Dynamics 365 استفاده نمی‌کنند ارتباط برقرار کنید.

با استفاده از نرم افزار Bit& ECE پس از ارسال و دریافت نامه، رسید و شماره دریافت می‌کنید.

این اعلان را به اشتراک گذارید